Pogoji poslovanja družbe BPLANET, računalniške storitve in trgovina, d.o.o.

1. člen

SPLOŠNO

BLANET d.o.o. je gospodarska družba, ki ponuja storitve izdelave spletnih strani, spletnih trgovin, spletnih in mobilnih aplikacij ter storitve oblikovanja (v nadaljevanju: Ponudnik).
Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki preko spletnih strani ali na kakršen koli drug pisni način naroči storitve Ponudnika (v nadaljevanju: Naročnik).
Ponudnik in Naročnik stopita v poslovno razmerje na podlagi potrjene ponudbe s strani Naročnika ali na podlagi sklenjene pogodbe med Ponudnikom in Naročnikom.
Ti splošni pogoji so del vsakega pisnega ali ustnega dogovora med Ponudnikom in Naročnikom. V primeru, da določila teh splošnih pogojev nasprotujejo določilom posebnih dogovorov med Ponudnikom in Naročnikom, veljajo slednji.2. člen
PLAČILA IN PREVZEM STORITVE

Ponudnik opravi naročeno storitev skladno z dogovorjeno vsebino in v dogovorjenih rokih.

Ponudnik za opravljene storitve izstavi račun na podlagi cenika oziroma vsakokratnega dogovora z Naročnikom glede cene opravljene storitve. V kolikor cena za izvedbo posamezne storitve ni posebej definirana, se opravljena storitev zaračuna po ceni 50,00 EUR + DDV za vsako začetno porabljeno uro. Ponudnik ima pravico izvajati storitve po prejetem plačilu predračuna.

Ob zaključku opravljene storitve Ponudnik in Naročnik opravita pisni prevzem predmeta storitve (spletno stran, spletno/mobilno aplikacijo, spletno trgovino, popravek ali nadgradnjo, ipd.) oz. projekta ter podpišeta zapisnik o prevzemu, ki vsebuje zlasti sledeče sestavine:

- datum prevzema predmeta storitve,
- potrdilo Naročnika, da ga je Ponudnik seznanil z vsemi funkcionalnostmi predanega predmeta storitve;
- potrdilo Naročnika, da predmet storitve deluje, kakor je bilo predvideno oziroma dogovorjeno,
- podpis Ponudnika in Naročnika, ki se lahko nadomesti tudi s potrdilom o branju e-sporočila, ki vsebuje zapisnik o prevzemu ali s kakršnimkoli drugim potrdilom ali ravnanjem Naročnika, iz katerega je razvidno, da je Naročnik prevzel zapisnik o prevzemu oz. se seznanil z njegovo vsebino.


3. člen
GARANCIJA
Ponudnik se zaveže za obdobje 12 mesecev po prevzemu predmeta storitve Naročniku nuditi tehnično podporo za odpravljanje napak v logiki delovanja funkcij, ki v fazi testnega obdobja niso bile zaznane, in sicer gre zlasti za storitve, kot so:

- zagotavljanje, da se bo predmet storitve prikazoval pravilno na napravah z najmanjšo možno resolucijo 750 × 1334 in v trenutnih brskalnikih (posodobljena verzija Google Chrome, Safari, Mozilla), razen v primeru da bi nepravilen prikaz bil posledica spreminjanja osnovnih nastavitev v brskalniku na strani uporabnika oz. v primeru, da uporabnik ne bi imel naloženih ustreznih osnovnih vtičnikov, ki so v osnovi priloženi slehernemu brskalniku (primer: javascript, blokada pojavnih oken, vsiljena povečava zaslona, ipd.);
- zagotavljanje, da bodo izvedene funkcionalnosti delovale, kot je bilo dogovorjeno in zahtevano s strani Naročnika;
- odpravljanje napak, ki nastanejo znotraj sprejete logike delovanja aplikacije.

Ponudnik poudarja, da storitve iz prejšnjega odstavka ne vsebujejo sprememb v vsebini ali tehničnih in funkcionalnih lastnostih naročene storitve, kot na primer:

- spremembe menijske vrstice,
- zamenjava postavitve vsebine na strani,
- dodatna vsebina na strani
- drugi naknadno dogovorjeni posegi v vsebino ali izgled strani, aplikacije oz. naročene storitve.

V nepodprtih brskalnikih in napravah z manjšo resolucijo kot 750 × 1334 je uporabniška izkušnja omejena, kar pomeni, da bodo funkcije delovale delno ali sploh ne bodo delovale oz. bo prikaz na zaslonu odstopal od dogovorjenega osnutka.

V kolikor Naročnik zahteva naknadne spremembe oziroma dodatne storitve v smislu prejšnjega odstavka tega člena, so le-te plačljive skladno s cenikom Ponudnika oziroma dogovorom med Ponudnikom in Naročnikom glede cene za opravo teh storitev.
V kolikor Naročnik zahteva pomoč ali spremembe po izteku garancije, so le-te plačljive in zaračunane po ceni 50,00 EUR + DDV za vsako začetno porabljeno uro.


4. člen
ARIVIRANJE PODATKOV IN ODGOVORNOST

Ponudnik po datumu zapisnika o prevzemu storitve ne odgovarja za vsebino predanega predmeta storitve (za vsebino spletne strani, spletne trgovine, itd.).

Ponudnik ni odgovoren za Naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso v lasti oz. upravljanju Ponudnika in v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve Naročnikovih podatkov, razen če z individualno pogodbo z Naročnikom ni določeno drugače.

V primeru, da opravljena storitev gostuje na Ponudnikovih strežnikih, se ponudnik zavezuje varovati podatke na strežniku kot skrben gospodar.
V kolikor bi bili Naročnikovi podatki izbrisani zaradi poteka storitev najema Ponudnikove rešitve, lahko v roku 5 let po izteku storitev Naročnik podatke prejme iz arhiva, proti plačilu enkratnega zneska v višini 175,00 EUR + DDV za posamezno storitev.
V kolikor bi bili Naročnikovi podatki izbrisani zaradi poteka storitev najema Ponudnikovega strežnika, lahko v roku 5 let po izteku storitev Naročnik podatke prejme iz arhiva, proti plačilu enkratnega zneska v višini 450,00 EUR + DDV za posamezno obnovo strežnika.5. člen
ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala Naročniku zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav Ponudnika, razen če z individualno pogodbo z Naročnikom ni določeno drugače.

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala Naročniku zaradi izgube oziroma odtujitve Naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev, opravljenih s strani Ponudnika, razen če z individualno pogodbo z Naročnikom ni določeno drugače.6. člen
VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja. Obveznost varovanja tajnosti podatkov velja tudi po prenehanju oziroma izteku pogodbenega oz. poslovnega sodelovanja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

Ponudnik se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki mu jih bo posredoval Naročnik in so potrebni za opravo storitve s strani Ponudnika, ravnal v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.7. člen
OBVEŠČANJE

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov oz. drugih komercialnih e-sporočil, ki so neposredno povezani s storitvami Ponudnika, na E-pošto Naročnika. Naročnik se lahko od prejemanja komercialnih e-sporočil Ponudnika kadarkoli pisno odjavi.8. člen
SPREMEMBA POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Naročnikom. Za datum spremembe teh splošnih pogojev se šteje objava na spletnih straneh Naročnika. Ponudnik o spremembi splošnih pogojev obvesti Naročnika in če Naročnik v 15 dneh po objavi sprememb ne ugovarja, šteje, da soglaša s spremembami.Splošni pogoji poslovanja so bili zapisani v Ljubljani, 01.04.2019 in veljajo do preklica.